Google reCAPTCHA 前端接入说明

关于个人网站接入 Google reCAPTCHA 网上有大量类似的文章,从 reCAPTCHA 注册申请到前后端验证,各方面说的比较详尽。但大部分都比较类似,对于特殊用法很少谈及。本文为我的博客接入 Google reCAPTCHA 时,对于前端呈现 reCAPTCHA 特殊要求的使用笔记。 …

阅读更多 »